ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานแพลตฟอร์ม Sumrej Box

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 24 กรกฏาคม 2564

1. บทนำ

1.1. ยินดีต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม Sumrej Box (“แพลตฟอร์ม”) ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ www.sumrejbox.com (“เว็บไซต์”) ซึ่งให้บริการโดยทีมงาน ประสบความสำเร็จ (“ทีมงานฯ”) กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานต่างๆเหล่านี้ รวมถึงเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆที่อ้างถึงในที่นี่และ/หรือมีลิงก์ไว้ในที่นี้ (“เงื่อนไขการใช้งาน”) อย่างละเอียดและครบถ้วน ในการใช้บริการและการเข้าถึงแพลตฟอร์มและหน้าจอใดๆของแพลตฟอร์ม หมายถึงท่านยอมรับและยินยอมที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานนี้อย่างเพิกถอนไม่ได้ ท่านจะไม่ทำการใดๆอันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผ่านแพลตฟอร์มโดยเด็ดขาด และท่านยอมรับการใช้ดุลพินิจของทีมงานฯให้ถือเป็นข้อยุติ ทั้งนี้หากท่านไม่ตกลงตามเงื่อนไขการใช้งานนี้ ท่านต้องหยุดการเข้าถึงแพลตฟอร์มในขณะนี้

1.2. แพลตฟอร์มนี้ให้บริการเฉพาะผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น หากท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะ ท่านต้องหยุดการเข้าถึงแพลตฟอร์มในขณะนี้ การใช้บริการแพลตฟอร์มเป็นการแสดงเจตนายืนยันว่าท่านบรรลุนิติภาวะแล้ว และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะทำการยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน อย่างไรก็ตามหากทีมงานฯพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ทีมงานฯกำหนด ทีมงานฯมีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของท่าน

1.3. เงื่อนไขการใช้งานนี้เป็นสัญญาระหว่าง ทีมงานฯ ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม กับ ท่าน ในฐานะผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม (“ท่าน” หรือ “ผู้ใช้งาน”) ท่านตกลงว่าความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับทีมงานฯ อันเป็นผลมาจากการทำสัญญานี้ หรือจากการใช้งานแพลตฟอร์ม ไม่ถือเป็นการเป็นหุ้นส่วน การลงทุนร่วม หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับตัวแทน ระหว่างท่านและทีมงานฯ และไม่มีสิ่งใดอนุญาตให้ท่านสร้างภาระค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินในนามของทีมงานฯ

1.4. ทีมงานฯขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องคอยตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งาน รวมทั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆที่ระบุอยู่ในแพลตฟอร์มอย่างสม่ำเสมอ การใช้แพลตฟอร์มของท่านอย่างต่อเนื่องย่อมก่อให้เกิดการตกลงและสัญญาตามเงื่อนไขการใช้งานใดๆที่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย

2. บริการของแพลตฟอร์ม

2.1. ทีมงานฯให้บริการพื้นที่ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการ (“ผู้ลงประกาศ” หรือ “ผู้ให้บริการ”) กับ ผู้ค้นหา (“ผู้ค้นหา”) (เรียกรวมว่า “ท่าน” หรือ “ผู้ใช้งาน”)

2.2. ทีมงานฯสงวนสิทธิ์ในการตัดสินว่าผู้ใช้งานท่านใดจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงซึ่งบริการใดๆ และทีมงานฯอาจจะทำการปรับปรุง แก้ไข ระงับ หยุดการให้บริการ หรือถอดออกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการใดๆในบางช่วงเวลา โดยไม่จำต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า และทีมงานฯไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากการปรับปรุง แก้ไข ระงับ หยุด หรือถอดออกดังกล่าวจะทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์มได้

3. สัญญาการซื้อขาย หรือ ให้บริการระหว่างผู้ค้นหาและผู้ลงประกาศ

3.1. สัญญาการซื้อขาย หรือ ให้บริการ เป็นสัญญาโดยตรงระหว่างผู้ค้นหาและผู้ลงประกาศ ทีมงานฯไม่ได้เป็นคู่สัญญาของสัญญาฉบับนั้นหรือสัญญาอื่นใดระหว่างผู้ค้นหาและผู้ลงประกาศ ทีมงานฯจะไม่ยอมรับข้อผูกพันใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าว คู่สัญญาของธุรกรรมดังกล่าวจะรับผิดชอบต่อสัญญาระหว่างคู่สัญญาทั้งหมด ทีมงานฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกรรมระหว่างผู้ใช้งาน ทีมงานฯไม่รับประกันในผลของงานใดๆ และทีมงานฯไม่ทำการคัดกรองใดๆล่วงหน้าต่อผู้ใช้งาน

3.2. ทีมงานฯแนะนำให้ผู้ใช้งานต้องใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการตรวจสอบความมีตัวตน ความน่าเชื่อถือ และความรู้ความสามารถของคู่สัญญา

4. สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัดและทรัพย์สินทางปัญญา

4.1. ทีมงานฯมอบสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัดและเพิกถอนได้ในการเข้าถึงและใช้บริการแพลตฟอร์มตามเงื่อนไขการใช้งานนี้

4.2. เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆที่มีกรรมสิทธิ์ทั้งหมดที่แสดงในแพลตฟอร์ม (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียน เป็นทรัพย์สินของทีมงานฯและหากเหมาะสมเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ถือกรรมสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มไม่มีการมอบสิทธิหรือสิทธิการใช้งานทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บุคคลใดที่เข้าถึงแพลตฟอร์มเพื่อใช้งานหรือลอกเลียนแบบทรัพย์สินทางปัญญาใด และไม่มีบุคคลใดที่เข้าถึงแพลตฟอร์มจะสามารถอ้างสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในแพลตฟอร์มนี้ได้โดยการใช้หรือเข้าถึงบริการ

4.3. ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายที่บังคับใช้อื่นๆทั้งหมดที่คุ้มครองบริการแพลตฟอร์มและเนื้อหาในแพลตฟอร์ม ท่านตกลงที่จะไม่คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ต่อ ส่งต่อ แสดงแก่สาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ให้เช่า ขาย หรือสร้างงานต่อเนื่องจากส่วนหนึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์ม และเนื้อหาและบริการในแพลตฟอร์ม โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากทีมงานฯ (คำยินยอมดังกล่าวจะถือว่ามอบให้สำหรับเทคโนโลยีเครื่องมือค้นหามาตรฐานที่ใช้โดยแพลตฟอร์มค้นหาทางอินเทอร์เน็ตเพื่อนำผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมายังแพลตฟอร์มนี้)

5. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.1. ท่านตกลงและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดที่ทีมงานฯรวบรวมได้จะถูกเก็บรวบรวม ถูกใช้ และ/หรือถูกเปิดเผยต่อบุคคลและเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุอยู่ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแพลตฟอร์ม

5.2. ท่านยินยอมและอนุญาตในการที่ทีมงานฯใช้ข้อมูลใดๆที่ท่านให้ไว้ (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล) เพื่อประโยชน์ในการส่งอีเมล์ข้อมูลรายละเอียดหรือการส่งเสริมการขายให้แก่ท่าน ท่านสามารถยกเลิกรับอีเมล์ส่งเสริมการขายในภายหลังได้ด้วยการคลิกที่ลิงค์ที่แนบไว้กับอีเมล์ส่งเสริมการขายใดๆ

6. บัญชีผู้ใช้งานและความปลอดภัย

6.1. การใช้บริการบางอย่างของแพลตฟอร์มอาจจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งาน โดยการกำหนดชื่อผู้ใช้งาน (username) ที่ไม่ซ้ำกันและรหัสผ่าน และการให้ข้อมูลบางอย่างของท่าน ท่านยืนยันว่าข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการสร้างบัญชีผู้ใช้งานเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงของท่านเอง ท่านต้องไม่สร้างบัญชีผู้ใช้งานมากกว่า 1 บัญชี ท่านต้องไม่แกล้งทำเป็นบุคคลใดนอกเหนือจากตัวท่านเอง ท่านต้องไม่ทำให้ทีมงานฯหรือบุคคลภายนอกเข้าใจผิดในเรื่องต้นกำเนิดของการส่งข้อมูลใดๆ และท่านตกลงและยอมรับว่าสิทธิการเป็นเจ้าของในข้อมูลของบัญชีผู้ใช้งานเป็นของทีมงานฯและของท่านร่วมกัน

6.2. ทีมงานฯห้ามไม่ให้ท่านใช้บัญชีผู้ใช้งานของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านจะต้องรักษารหัสของบัญชีผู้ใช้งานของท่านไว้อย่างปลอดภัย ท่านจะไม่เปิดเผยข้อมูลของบัญชีผู้ใช้งานต่อบุคคลภายนอกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และจะไม่ยินยอมให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของท่าน ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมใดๆที่เกิดขึ้นในและ/หรือจากบัญชีผู้ใช้งานของท่าน โดยท่านจะต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือเสียหายที่ทีมงานฯหรือบุคคลภายนอกอื่นได้รับเนื่องจากการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานและ/หรือการทำกิจกรรมใดๆผ่านบัญชีผู้ใช้งานของท่าน

6.3. ท่านตกลงที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านเป็นครั้งคราว ทีมงานฯอาจจะร้องขอให้ท่านอัพเดทข้อมูลของท่าน หรือยกเลิกชื่อผู้ใช้งานและ/หรือรหัสผ่านทันทีในเวลาใดๆโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของทีมงานฯ โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า และทีมงานฯไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบในความสูญเสียใดๆที่ท่านได้รับจากคำขอหรือการยกเลิกดังกล่าว

7. ลิงก์ของบุคคลภายนอก

7.1. แพลตฟอร์มอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม เครือข่าย หรือสื่ออื่นใดของบุคคลภายนอก (“ลิงก์ของบุคคลภายนอก”) ลิงก์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้ไม่ได้เป็นของหรือควบคุมโดยทีมงานฯ แต่ดำเนินการโดยและเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ทีมงานฯไม่ได้ตรวจสอบและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ฟังก์ชั่นการทำงาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติอื่นๆ ของลิงก์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้ ทีมงานฯขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อกำหนดและนโยบายใดๆที่เผยแพร่โดยบุคคลภายนอกดังกล่าว อีกทั้งท่านรับทราบและตกลงว่าทีมงานฯจะไม่รับผิดชอบในลักษณะใดก็ตามอันเนื่องมาจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานลิงก์ของบุคคลภายนอก

7.2. ท่านรับทราบและตกลงว่าทีมงานฯสงวนสิทธิ์ในการลบลิงก์ของบุคคลภายนอกโดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า และทีมงานฯไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญเสียใดๆจากการลบลิงก์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว

8. เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้งาน

8.1. ทีมงานฯอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างและอัพโหลดเนื้อหาต่างๆ (“เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้งาน”) (User Generated Content หรือ UGC) ขึ้นมาบนแพลตฟอร์มได้ (“ผู้สร้างเนื้อหา”) ในรูปแบบของประกาศโฆษณา บทความ และข้อคิดเห็นทั่วไป โดยเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้งานจะเผยแพร่บนแพลตฟอร์มและเปิดให้ผู้ใช้งานทั่วไปเข้าถึงได้

8.2. ผู้สร้างเนื้อหาเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ์ การตรงตามกฎหมาย มาตรฐานทางวิชาชีพ ลิขสิทธิ์ และข้อจำกัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ตนสร้าง อัพโหลด หรือทำให้อยู่บนแพลตฟอร์มด้วยวิธีการอื่นใดทั้งหมด อาทิเช่นแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูล ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ ภาพถ่าย กราฟิก เพลง เสียง และแท็ก เป็นต้น อีกทั้งผู้สร้างเนื้อหาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานในหัวข้อ “เนื้อหาที่ท่านส่งมา” อย่างเคร่งครัด

8.3. ท่านรับทราบและเข้าใจว่าแพลตฟอร์มเป็นเพียงช่องทางให้ผู้สร้างเนื้อหาเผยแพร่เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้งานเท่านั้น ท่านตกลงว่าท่านได้เข้าถึงเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้งานภายใต้ความเสี่ยงของท่านเอง การตัดสินใจใดๆของท่านในการเข้าถึงเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้งาน หรืออันเป็นผลมาจากการเข้าถึงเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้งาน เป็นข้อผูกพันระหว่างท่านและผู้สร้างเนื้อหาทั้งหมด ซึ่งท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทีมงานฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่อย่างใด

8.4. ทีมงานฯจะไม่รับผิดชอบต่อ และจะไม่เฝ้าติดตามหรือตรวจสอบถึงความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ์ การตรงตามกฎหมาย มาตรฐานทางวิชาชีพ ลิขสิทธิ์ และข้อจำกัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้งาน ท่านจะไม่กำหนดให้ทีมงานฯต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการใดๆของผู้ใช้งาน

9. เนื้อหาที่ท่านส่งมา

9.1. หากท่านเป็นผู้สร้างเนื้อหา ท่านยืนยันและรับรองว่าท่านเป็นเจ้าของ หรือได้รับสิทธิ ความยินยอม และการอนุญาตที่จำเป็นในการเผยแพร่ซึ่งเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้งานที่ท่านสร้าง อัพโหลด หรือทำให้อยู่บนแพลตฟอร์มด้วยวิธีการอื่นใดทั้งหมด (“เนื้อหาที่ท่านส่งมา”) ทีมงานฯไม่อนุญาตให้มีกิจกรรมที่เป็นการละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาใดๆบนแพลตฟอร์ม ทีมงานฯสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใดๆหากมีการแจ้งอย่างถูกต้องว่าเนื้อหาดังกล่าวละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา

9.2. เนื้อหาที่ท่านส่งมาจะต้องไม่เป็น “เนื้อหาที่ต้องห้าม” ดังต่อไปนี้

 • (1) ห้ามเนื้อหาที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หลอกลวง ฉ้อฉล สร้างความหลงผิด สร้างความเข้าใจผิด หรือชี้นำไปในทางที่ผิด
 • (2) ห้ามเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ผิดกฎระเบียบและ/หรือข้อบังคับ ผิดจรรยาบรรณ หยาบคาย หมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสีย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
 • (3) ห้ามเนื้อหาที่มีความรุนแรง เช่น เนื้อหาดูหมิ่น เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรง โหดร้าย การเปลือยกาย เพศสัมพันธ์ วิปริตทางเพศ ศิลปะลามก การลดคุณค่าทางเพศ การชักชวนค้าประเวณี ภาษาที่รุนแรง การกล่าวถึงโดยหยาบคายหรือถ้อยคำรังเกียจ หรือเนื้อหาใดที่ไม่เหมาะสม อนาจาร ไม่ถูกต้องหรือมีลักษณะที่รุนแรง โดยไม่คำนึงว่ามีเจตนาที่มุ่งร้ายหรือมีเจตนาที่จะก่อความรำคาญ ทำร้าย ข่มขู่หรือรบกวนบุคคลใด
 • (4) ห้ามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเมือง มีความรุนแรง โค่นล้มหรือปลุกระดม เช่น เนื้อหาที่กระตุ้นหรือสนับสนุนความขัดแย้งต่อประเทศหรือรัฐใด หรือ รัฐธรรมนูญ รัฐบาลหรือกฎหมายของประเทศนั้น หรือกระตุ้นหรือสนับสนุนความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนาหรือเพศหรือการทำให้ศาสนาหรือความเชื่อทางวัฒนธรรมเสื่อมเสีย
 • (5) ห้ามเนื้อหาที่เป็นการสนับสนุนการก่อการร้ายหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
 • (6) ห้ามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพนันและยาเสพติด
 • (7) ห้ามเนื้อหาซึ่งไม่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุ 20 ปีหรือต่ำกว่า
 • (8) ห้ามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนเนื้อหาที่ต้องห้ามหรือถูกสั่งห้ามตามกฎหมายใด ๆ
 • (9) ห้ามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตัว เลียนแบบ หรือปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่นใด หรือแสดงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกับบุคคลอื่น
 • (10) หน้าเนื้อหาที่มีไวรัสซอฟต์แวร์ หนอน ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ รูทีน ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อแทรกแซงทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อ ปรับเปลี่ยน ขัดขวางทำลาย หรือจำกัดฟังก์ชั่นการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ หรือข้อมูลหรืออุปกรณ์โทรคมนาคม ใช้งานได้

9.3. ผู้สร้างเนื้อหามีสิทธิความเป็นเจ้าของของท่านทั้งหมดในเนื้อหาที่ท่านส่งมา อย่างไรก็ตาม ผู้สร้างเนื้อหาตกลงว่าท่านอนุญาตให้ทีมงานฯได้สิทธิในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ แจกจ่าย แสดงแก่สาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ สร้างสรรค์งานต่อเนื่อง และ/หรือดำเนินการที่เกี่ยวกับบริการและธุรกิจของทีมงานฯ ไม่ว่าในรูปแบบสื่อใด ไม่ว่าผ่านช่องทางสื่อใด และไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวใช้บังคับได้ตลอดกาล ทั่วโลก เพิกถอนไม่ได้ ไม่ผูกขาด ไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถทำการอนุญาตช่วงและโอนการอนุญาตต่อได้

9.4. ผู้สร้างเนื้อหารับทราบและตกลงว่าเนื้อหาที่ท่านส่งมาไม่ถือว่าเป็นความลับโดยทีมงานฯ และจะถูกเผยแพร่หรือใช้โดยทีมงานฯ โดยปราศจากการชดเชยหรือการรับผิดต่อท่าน ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม ท่านอนุญาตให้ผู้ใช้งานแต่ละรายของแพลตฟอร์มเข้าถึงเนื้อหาที่ท่านส่งมาผ่านแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตามข้อกำหนดนี้ไม่ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องอยู่ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแพลตฟอร์ม เว้นแต่ในกรณีที่ท่านเองเป็นผู้เปิดผยและ/หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใช้งานได้ เข้าถึงได้ และ/หรือแสดงแก่สาธารณะบนแพลตฟอร์ม

9.5. การอนุญาต ยินยอม ยืนยันของท่านข้างต้นนั้นเป็นการถาวรและไม่สามารถเพิกถอนได้

9.6. ทีมงานฯไม่รับรองหรือมีหน้าที่ใดๆต่อเนื้อหาที่ท่านส่งมา หรือต่อการใช้บริการโดยผู้ใช้งานคนใด หรือต่อความเห็น ข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็นใดที่แสดงอยู่บนแพลตฟอร์ม ทีมงานฯปฎิเสธอย่างชัดแจ้งซึ่งความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ท่านส่งมาและเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้งานทั้งหมด

9.7. ทีมงานฯสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใดๆ หรือระงับไม่ให้บุคคลใดๆเข้าถึงเนื้อหาใดๆ โดยไม่แจ้งท่านล่วงหน้าหรือไม่ให้เหตุผลใด และท่านตกลงว่าทีมงานฯจะไม่ต้องรับผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางใดที่เป็นผลมาจากการดำเนินการตามดุลพินิจของทีมงานฯในการลบเนื้อหาใด

10. เงื่อนไขการลงประกาศ

10.1. “ประกาศ” คือพื้นที่บนแพลตฟอร์มซึ่งทีมงานฯได้จัดให้มีขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการ (“ผู้ลงประกาศ”) ได้ใช้เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตน (“ลงประกาศ”) 

10.2. ผู้ลงประกาศต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงประกาศดังต่อไปนี้โดยเคร่งครัด

 • (1) เฉพาะผู้ใช้งานที่มีบัญชีผู้ใช้งาน (“สมาชิก”) เท่านั้นจึงจะสามารถลงประกาศได้
 • (2) ผู้ลงประกาศต้องไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หลอกลวง ฉ้อฉล คลุมเครือ สร้างหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่บุคคลอื่น ในการลงประกาศธุรกิจของตน
 • (3) ในการลงประกาศ ผู้ลงประกาศจะต้องเลือกประเภทประกาศให้ถูกต้อง โดยเนื้อหาในประกาศจะต้องตรงกับประเภทประกาศที่เลือกเท่านั้น และผู้ลงประกาศจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการลงประกาศให้สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มการลงประกาศเท่านั้น
 • (4) การลงประกาศอาจมีค่าธรรมเนียมสำหรับการลงประกาศและค่าบริการอื่นๆ (“ค่าธรรมเนียม”) กรณีที่มีการเก็บค่าธรรมเนียม ผู้ลงประกาศตกลงจะชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและวิธีการที่ทีมงานฯกำหนดไว้ โดยทีมงานฯขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดและแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมและวิธีการแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว

10.3. ข้อห้ามในการลงประกาศ

 • (1) ห้ามลงประกาศด้วยบริการหรือข้อมูลใดที่ไม่เกี่ยวโยงกับธุรกิจ
 • (2) ห้ามลงประกาศด้วยเนื้อหาในประกาศที่ไม่สอดคล้องกับประเภทประกาศที่เลือก
 • (3) ห้ามลงประกาศด้วยบริการเดิมซ้ำมากกว่า 1 ประกาศ
 • (4) ห้ามใช้บัญชีผู้ใช้งานหลายบัญชีในการลงประกาศบริการหรือธุรกิจเดียวกัน
 • (5) ห้ามนำเข้า เสนอข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล หรือกระทำการใดบนเว็บไซต์ซึ่งจะเป็นการผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ก่อให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ หรือเป็นเนื้อหาต้องห้าม

ความรับผิดชอบของผู้ลงประกาศ

10.5. ผู้ลงประกาศรับทราบและตกลงว่า “เนื้อหาที่ใช้ในการลงประกาศ” ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูล ข้อความตัวอักษร ข้อความใดๆ รูปภาพ และรูปถ่าย จะไม่เป็นความลับ จะถูกเผยแพร่และพร้อมสำหรับการรับชมแบบสาธารณะ

10.6. ผู้ลงประกาศต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในหัวข้อเนื้อหาที่ท่านส่งมา และอื่นๆทั้งหมดในเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้

10.7. ผู้ลงประกาศเป็นผู้รับผิดชอบต่อความรับผิดตามกฎหมายใดๆ อันเนื่องมาจากเนื้อหาที่ใช้ในการลงประกาศ

10.8. ผู้ลงประกาศรับผิดชอบและยืนยันว่าเนื้อหาที่ใช้ในการลงประกาศเป็นของตน ผู้ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ และสิทธิอื่น ๆ ที่สมบูรณ์และได้รับความคุมครองทางกฎหมาย หรือตนได้รับการอนุญาตให้ใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ลงประกาศต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวในกรณีที่มีการเรียกร้องความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ใช้ในการลงประกาศโดยบุคคลอื่นที่มีสิทธิ์ที่เหนือกว่าผู้ลงประกาศ

10.9. ผู้ลงประกาศเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ์ และการตรงตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ใช้ในการลงประกาศ ทีมงานฯจะไม่รับผิดชอบต่อ ไม่รับรอง และจะไม่เฝ้าติดตามหรือตรวจสอบถึงความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ์ และการตรงตามกฎหมาย ผู้ลงประกาศจะไม่กำหนดให้ทีมงานฯต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการของผู้ใช้งานอื่นๆอันเนื่องมาจากประกาศของผู้ลงประกาศ

10.10. ทีมงานฯสงวนสิทธิในการลบประกาศ ระงับการแสดงประกาศ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในประกาศ รวมทั้งปิดกั้นการเข้าสู่ระบบและระงับบัญชีผู้ใช้งานของผู้ลงประกาศ ซึ่งถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงานฯแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ลงประกาศเป็นการล่วงหน้า นอกจากนี้ทีมงานฯไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบต่อผลหรือต่อบุคคลใดๆจากการดำเนินการนี้

ข้อความตัวอักษร

10.11. ผู้ลงประกาศจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของตน อย่างถูกต้อง เป็นจริง มีรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับและตามที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานกำกับดูแล (ถ้ามี)

10.12. ข้อความที่ใช้ลงประกาศจะต้องเป็นข้อความที่เหมาะสม สุภาพ ไม่ผิดกฎหมาย ไม่เป็นเนื้อหาต้องห้าม ไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ

รูปภาพ

10.13. รูปภาพที่ใช้ในการลงประกาศจะต้องเป็นรูปที่เหมาะสม สุภาพ ไม่ผิดกฎหมาย ไม่เป็นเนื้อหาต้องห้าม และจะต้องมีความชัดเจน เหมาะสม และมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่นำเสนอเท่านั้น

ข้อมูลติดต่อ

10.14. ผู้ลงประกาศต้องให้ข้อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ไลน์ไอดี เป็นต้น ภายในพื้นที่ที่แพลตฟอร์มได้จัดเตรียมไว้เท่านั้น โดยจะต้องเป็นข้อมูลติดต่อของผู้ลงประกาศที่ถูกต้อง เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และสามารถติดต่อได้

 11. ข้อจำกัดความรับผิด

10.1. แพลตฟอร์มให้บริการในหลักเกณฑ์ “ตามสภาพ (as is)” และ “ตามที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ (as available)” ไม่มีการรับรองหรือรับประกันอย่างใดๆ ไม่ว่าโดยปริยาย โดยชัดแจ้ง หรือโดยบทบัญญัติใดๆ

10.2. เนื้อหา ข้อมูล สาระ บทความ ความคิดเห็น และการเชื่อมต่ออื่นใดที่จัดสรรขึ้นหรือแสดงบนแพลตฟอร์มนี้ ไม่ได้รับการสำรวจ การตรวจสอบ หรือการรับรองโดยทีมงานฯแต่อย่างใดทั้งสิ้น

10.3. ท่านรับทราบและยอมรับว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มนี้ตกเป็นของท่าน

10.4. ทีมงานฯไม่มีความรับผิดในความเสียหายใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่เป็นการจำกัดเพียง ความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการไม่สามารถดำเนินการ ข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก การบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการถ่ายโอนข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือการไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าทีมงานฯหรือตัวแทนของทีมงานฯจะได้รับแจ้งถึงความเป็นได้ในการเกิดความเสียหาย ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆดังกล่าวแล้วก็ตาม

10.5. ทีมงานฯไม่รับประกันในความความปลอดภัยในข้อมูลใดๆที่ส่งโดยท่านหรือส่งไปยังท่าน ไม่ว่าจะผ่านแพลตฟอร์มหรือสื่อใดๆ และท่านยอมรับความเสี่ยงว่าข้อมูลใดๆที่ส่งหรือได้รับผ่านแพลตฟอร์มหรือสื่อใดๆอาจจะถูกเข้าถึงโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ และ/หรือเปิดเผยโดยทีมงานฯหรือตัวแทนของทีมงานฯให้แก่บุคคลภายนอกที่อ้างว่าเป็นท่านหรืออ้างว่ากระทำการโดยได้รับมอบอำนาจจากท่าน การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อาจจะถูกขัดขวาง ขาดการติดต่อ ล่าช้า จากความแออัดในการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือมีการส่งข้อมูลไม่ถูกต้องเนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ตที่อาจถูกเปิดเผยต่อสาธารณะได้

12. การชดใช้ค่าเสียหาย

12.1. ท่านตกลงที่จะชดใช้ ปกป้อง และทำให้ทีมงานฯพ้นจากการเรียกร้องสิทธิ การดำเนินการ การดำเนินคดี และการฟ้องร้องคดี รวมถึงหนี้สิน ความเสียหาย การชำระหนี้ บทลงโทษ ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายในการยุติข้อพิพาทอื่นๆ) ที่เกิดแก่ทีมงานฯ อันเกิดจากการใช้งานหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยท่าน หรือจากการละเมิดซึ่งเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้โดยท่าน

13. ข้อห้ามการใช้บริการ และการบอกเลิกสัญญา

13.1. ท่านจะต้องไม่ใช้แพลตฟอร์มพื่อวัตถุประสงค์ใดๆซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามเงื่อนไขการใช้งานนี้ ท่านจะไม่ใช้แพลตฟอร์มในลักษณะใดๆซึ่งสามารถทำให้เกิดความเสียหายหรือทำให้ไร้ซึ่งความสามารถแก่แพลตฟอร์มหรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม หรือทำให้เกิดการรบกวนการใช้งานแพลตฟอร์มของบุคคลอื่นใด ท่านจะต้องไม่พยายามเข้าสู่แพลตฟอร์ม หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม โดยปราศจากอำนาจ ไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะฐานข้อมูล (hacking) ทำลายรหัสลับส่วนตัว (password mining) หรือวิธีการอื่นใด

13.2. ทีมงานฯสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการบอกเลิกสัญญานี้ ในการยกเลิกการให้เข้าสู่หรือใช้งานแพลตฟอร์มไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด และในการยกเลิกหรือระงับบัญชีผู้ใช้งาน ทั้งนี้การบอกเลิกหรือยกเลิกดังกล่าว ทีมงานฯสามารถกระทำเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งสาเหตุ และไม่ต้องมีการแจ้งถึงการบอกเลิกหรือยกเลิก

14. การรายงานการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

14.1. ผู้ใช้งานเป็นปัจเจกบุคคลหรือธุรกิจที่เป็นอิสระและไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานฯไม่ว่าในทางใด ทีมงานฯมิใช่ตัวแทนหรือผู้แทนของผู้ใช้งาน ทีมงานฯมิได้ครอบครองและ/หรือเป็นเจ้าของธุรกิจที่ลงประกาศไว้บนแพลตฟอร์ม

14.2. หากท่านเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและท่านเชื่อว่าสิทธิของท่านได้ถูกละเมิด โปรดแจ้งให้ทีมงานฯทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยส่งทางอีเมลมาที่ sumrejbox@gmail.com โปรดให้เวลาทีมงานฯประมวลข้อมูลและทีมงานฯจะตอบข้อร้องเรียนของท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถดำเนินการได้

15. ข้อกำหนดทั่วไป

15.1. ทีมงานฯสงวนสิทธิทั้งหมดที่ไม่ได้แจ้งไว้ในที่นี้

15.2. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น สกุลเงินที่ใช้อ้างถึงบนแพลตฟอร์มคือเงินบาทไทย

15.3. การที่ทีมงานฯไม่ได้บังคับตามเงื่อนไขการใช้งานนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในเงื่อนไขนี้ และการไม่ได้บังคับดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิที่จะบังคับตามเงื่อนไขการใช้งานนี้ในภายหลัง ทีมงานฯยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิและการเยียวยาของทีมงานฯในสถานการณ์อื่นใดที่ท่านกระทำการผิดสัญญาในเงื่อนไขการใช้งานนี้

15.4. หากข้อกำหนดใดในเงื่อนไขการใช้งานนี้ถือว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ให้ถือว่าข้อกำหนดนั้นสามารถแยกออกจากกันได้จากข้อกำหนดที่เหลือ และไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลือ

15.5. ทีมงานฯสงวนสิทธิที่จะมอบหมายหรือทำสัญญาช่วงการปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆของทีมงานฯอันเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์มและ/หรือทีมงานฯ และสงวนสิทธิที่จะใช้ผู้ให้บริการภายนอก ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทนรายใดในเงื่อนไขที่ทีมงานฯเห็นว่าเหมาะสม

15.6. ท่านไม่อาจโอนสิทธิของท่านภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้หากไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมงานฯ ทีมงานฯอาจจะโอนสิทธิของทีมงานฯภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้แก่บุคคลภายนอกคนใดก็ได้

15.7. ทีมงานฯไม่ต้องรับผิดในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของทีมงานฯภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขการใช้งานนี้) หรือในความไม่ถูกต้อง ความไม่น่าเชื่อถือ หรือความไม่เหมาะสมใดๆของแพลตฟอร์ม หากไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เกิดจากเหตุการณ์หรือความผิดพลาดที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของทีมงานฯ (เหตุสุดวิสัย)

15.8. เงื่อนไขการใช้งานนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้อำนาจในการตัดสินคดีของศาลไทย

16. คำถามและข้อร้องเรียน

16.1. หากท่านมีคำถาม ข้อร้องเรียน หรือปัญหาใดๆเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานนี้ โปรดติดต่อทีมงานฯที่ sumrejbox@gmail.com

11. เงื่อนไขการอัพเกรดประกาศ

11.1. “การอัพเกรดประกาศ” คือ การซื้อสิทธิพิเศษในการแสดงประกาศบนหน้าต่างๆของแพลตฟอร์ม ตามเงื่อนไขของแต่ละแพ็คเกจที่ตกลงซื้อ ผู้ลงประกาศมีสิทธิอัพเกรดประกาศได้ และผู้ใช้สิทธิอัพเกรดประกาศ (“ผู้ซื้อ”) จะต้องตกลงที่จะผูกพันกับเงื่อนไขการอัพเกรดประกาศนี้ หากท่านไม่ยอมรับที่จะผูกพันกับเงื่อนไขการอัพเกรดประกาศนี้ กรุณาอย่าทำการอัพเกรดประกาศ

11.2. ผู้ซื้อสามารถอัพเกรดประกาศได้เองผ่านหน้าบัญชีสมาชิก โดยผู้ซื้อเข้าใจและยอมรับว่าทีมงานไม่รับรองหรือรับประกันว่าจำนวนผู้เข้าชมของประกาศของผู้ซื้อจะเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดจากการอัพเกรดประกาศ ผู้ซื้อควรอัพเกรดประกาศภายหลังจากที่ได้พิจารณางบประมาณและวัตถุประสงค์ของตนแล้วเท่านั้น ทีมงานจะไม่รับผิดต่อค่าชดเชยหรือความรับผิดใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายและผลกำไรที่สูญเสียไปตามจริง) สำหรับผลลัพธ์หรือผลที่ตั้งใจไว้กับการอัพเกรดประกาศ

11.3. การอัพเกรดประกาศจะสิ้นสุดลงเมื่อครบระยะเวลาที่ผู้ซื้อเป็นผู้กำหนด (“ระยะเวลาการอัพเกรดประกาศ”) ทั้งนี้ผู้ซื้อไม่สามารถโอนระยะเวลาการอัพเกรดประกาศที่เหลือของประกาศหนึ่งไปใช้กับประกาศอื่นได้ อีกทั้งผู้ซื้อไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อและ/หรือร้องขอค่าธรรมเนียมคืนภายหลังจากที่ผู้ซื้อได้อัพเกรดประกาศและได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

11.4. ประกาศที่ลงประกาศบนแพลตฟอร์มจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการใช้งานนี้ ผู้ซื้อเข้าใจและตกลงให้ทีมงานสิทธิในการลบประกาศออกได้ทันทีหากมีการละเมิดข้อกำหนดดังกล่าว และค่าธรรมเนียมการอัพเกรดประกาศที่ผู้ซื้อได้ชำระแล้วของประกาศที่ถูกลบออก ผู้ซื้อจะไม่ได้รับคืนแต่อย่างใด

12. เงื่อนไขการชำระเงินและใบเสร็จรับเงิน

12.1. แพลตฟอร์มรองรับวิธีการชำระเงินต่อไปนี้ โดยผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่ต้องการได้ต่อเมื่อเปลี่ยนก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น

 1. บัตรเครดิต บัตรเดบิต และ Promptpay QR code
  การชำระผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต และ Promptpay QR code จะดำเนินการผ่านผู้ให้บริการระบบชำระเงินออนไลน์ภายนอก หลังจากที่ทีมงานได้รับการยืนยันการชำระเงินจากผู้ให้บริการระบบชำระเงินออนไลน์ภายนอกแล้ว ทีมงานจะอัพเกรดสถานะประกาศให้ท่านอัตโนมัติ
 2. การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
  ผู้ซื้อสามารถโอนเงินผ่านธนาคารไปยังบัญชีที่กำหนดไว้ หลังจากโอนเงินเรียบร้อยผู้ซื้อจะต้องแจ้งการชำระเงินผ่านแบบฟอร์มแจ้งการชำระเงินบนแพลตฟอร์ม และนำส่งหลักฐานการโอนเงิน เมื่อทีมงานตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อย ทีมงานจะทำการอนุมัติการอัพเกรดประกาศให้ท่านภายใน 2 วันทำการ

12.2. ผู้ซื้อยินยอมให้ทีมงานใช้หรือให้บุคคลภายนอกซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อที่จำเป็นต่อการรับชำระเงิน

12.3. ทีมงานจะออกใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ซื้อเมื่อคำสั่งซื้อและการชำระเงินสำเร็จ ผู้ซื้อสามารถดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินได้เองผ่านหน้าบัญชีสมาชิก โดยในขั้นตอนการสั่งซื้อ ผู้ซื้อจะต้องระบุข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน อันได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และเลขที่สาขา ให้ถูกต้องครบถ้วน ข้อมูลในใบเสร็จรับเงินจะออกโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ซื้อเป็นผู้กรอกนี้และไม่สามารถแก้ไขได้ภายหลัง

12.4. หากผู้ซื้อเป็นนิติบุคคล ผู้ซื้อสามารถเลือกหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ในขั้นตอนการสั่งซื้อ และจะต้องส่งมอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 2 ฉบับตามที่กรมสรรพากรกำหนด (ฉบับที่ 1: สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายใช้แนบพร้อมกับแสดงรายการ และ ฉบับที่ 2: สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐาน) ให้แก่ทีมงานตามชื่อและที่อยู่ทีมงานในใบเสร็จรับเงิน ภายใน 45 วันนับจากวันที่คำสั่งซื้อเสร็จ หากครบกำหนด 45 วัน แต่ทีมงานยังไม่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้ซื้อ ผู้ซื้อรับทราบและยินยอมให้ทีมงานระงับการให้บริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดชั่วคราว จนกว่าทีมงานจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายครบทั้ง 2 ฉบับ โดยผู้ซื้อจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการถูกระงับการให้บริการชั่วคราว

13. เงื่อนไขการเขียนบทความ

13.1. “บทความ” คือ เนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวบัญชี ภาษี ธุรกิจ กฎหมาย และข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงอยู่ในหน้าบทความของแพลตฟอร์ม สมาชิกอาจเขียนบทความได้ โดยสมาชิกที่เขียนบทความ (“ผู้เขียนบทความ”) รับทราบและตกลงว่าบทความและเนื้อหาในบทความจะไม่เป็นความลับ จะถูกเผยแพร่และพร้อมสำหรับการรับชมแบบสาธารณะ

13.2. ผู้เขียนบทความต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในหัวข้อเนื้อหาที่ท่านส่งมาและอื่นๆทั้งหมดในเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

13.3. ข้อความตัวอักษรและรูปภาพที่ใช้ในการเขียนบทความ (“เนื้อหาในบทความ”) จะต้องเป็นข้อความและรูปภาพที่เหมาะสม สุภาพ ถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี กฎหมาย ข้อบังคับ หลักวิชาการ และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องไม่เป็นเนื้อหาต้องห้าม ไม่อณาจาร ไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ไม่ประกอบด้วยลิงค์ไปยังแพลตฟอร์มอื่น และไม่สอดแทรกข้อมูลการติดต่อใดๆ อีกทั้งรูปภาพจะต้องมีความชัดเจน เหมาะสม และมีความเกี่ยวข้องกับบทความที่นำเสนอเท่านั้น

13.4. ผู้เขียนบทความยืนยันว่าเนื้อหาในบทความเป็นของตน ผู้ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ และสิทธิอื่นๆที่สมบูรณ์และได้รับความคุมครองทางกฎหมาย หรือตนได้รับการอนุญาตให้ใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้เขียนบทความต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในกรณีที่มีการเรียกร้องความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทความโดยบุคคลอื่น

13.5. ผู้เขียนบทความเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี การตรงตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทความ ทีมงานจะไม่รับผิดชอบต่อ และจะไม่เฝ้าติดตามหรือตรวจสอบเนื้อหาในบทความ ผู้เขียนบทความจะไม่กำหนดให้ทีมงานต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการใดๆของผู้ใช้งานอันเนื่องมาจากเนื้อหาในบทความ